HÌNH ẢNH PHONG LƯU TRỮ TÀI LIỆU DUNG CHUNG

                                                                                       Tủ đựng hồ sơ, thiết bị phong văn thư

                                                                                          Tủ đựng bài kiểm tra học sinh

                                                                     Tủ đựng sách giáo khoa, sách tham khảm của giáo viên và học sinh

                                                                               Tủ đưng thiết bị dạy, học của  giáo viên và học sinh

                                                                                                          Tủ đựng hồ sơ của giáo viên

                                                                                                                                                                                                                                             Tác giả: Đinh Hiền

Bài viết liên quan