HÌNH ẢNH NGUỒN NƯỚC, BỂ NƯỚC, TEX NƯỚC CỦA NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                   Nguồn nươc dẫn về nhà trường

                                                                                                              Nguồn nươc dẫn về nhà trường

                                                                                                     Tex đựng nước của nhà trường

                                                                                               Máy lọc nước uống của các em học sinh

Bài viết liên quan