HÌNH ẢNH CÁC PHÒNG HỌC TIN, NGHỆ THUẬT, NGOẠI NGỮ.

 

                                                                                                 Phòng học giáo dục nghệ thuật của nhà trường

 

                                                                                                        Phòng tin học của nhà trường

 

                                                                                                    Phòng ngoại ngữ của nhà trường

                                                                                                                                                                                                                                             Tác giả: Phạm nga

Bài viết liên quan