CÁC TƯ ĐIỆU HÌNH ẢNH TỦ ĐỰNG THIẾT BỊ

 

                                                                                         Tủ đựng giấy kiểm tra

                                                                                                  Tủ đựng hồ sơ kế toán

                                                                               Tử đựng sách giáo khoa học sinh và giáo viên 

                                                                                               Két sắt thủ quỹ của nhà trường

                                                                       Tủ đựng hồ sơ, thiết bị của phòng văn thư

                                                                           Tủ đựng đồ dùng dạy và của học sinh và giáo viên                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                             Tác giả: Lò Ninh

Bài viết liên quan