HÌNH ẢNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CỦA NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                Hệ thống thoát nước của nhà trường

 

                                                                                          Hệ thống thoát nước của sân trường 

                                                                                        Hệ thống thoát nước của nhà trường

                                                                                        Hệ thống thoát nước khu rửa tay của học sinh

                                                                                                         Hệ thống thoát nước trước cổng của nhà trường

                                                                                           Hệ thống thoát nước của nhà trường

                                                                                                                  Hệ thống thoát nước khu tưới vườn rau của nhà trường                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                             Tác giả: Lò Ninh